Договір оферти

Договір оферти

(Договір публічної оферти)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Виконавець: ТОВ “АЙОУСТУДІЯ” (код ЄДРПОУ: 43638515).

Замовник: Будь-яка особа, користувач Сайту, яка прийняла пропозицію (акцепт) укласти цей Договір публічної оферти (далі – “Договір”) в порядку і на умовах, визначених у ньому.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічним, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, і його умови однакові для всіх замовників.
Публікація (розміщення) тексту цього Договору на офіційному сайті Виконавця за веб-адресою: https://iostudio.com.ua (далі – “Сайт”) є публічною офертою Виконавця укласти цей Договір.

1.2. Договір являє собою офіційну пропозицію Виконавця з надання визначених у ньому послуг й адресований необмеженому колу осіб на зазначених нижче умовах і за встановлену плату, яка вказується на Сайті Виконавця.

1.3. Цей Договір укладається шляхом повного і безумовного прийняття (акцепту) Замовником пропозиції на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Підтвердженням повного і безумовного акцепту публічної оферти є внесення ним плати за замовлені послуги.

1.4. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем оплати Замовником замовлених послуг без підписання письмового примірника сторонами. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуги Замовникові, обраної ним на Сайті: розробки веб-сайту, його комплексної підтримки, хостингу, консультації щодо просування в мережі Інтернет, інших послуг у сфері інформатизації (далі – “Послуга”).

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Виконавця.

3.1.1. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику Послугу належної якості.

3.1.2. Виконавець зобов’язаний своєчасно надавати Замовнику повну і достовірну інформацію про перелік послуг на Сайті.

3.1.3. Виконавець зобов’язаний забезпечити Замовнику можливість внести плату за Послуги та видати (надіслати) електронний документ, що підтверджує отримання платежу.

3.1.4. Виконавець зобов’язується надати Замовнику всі необхідні матеріали з управління розробленим веб-сайтом.

3.2. Права Виконавця.

3.2.1. Виконавець має право отримувати від Замовника інформацію, в тому числі і персональні дані, виключно з метою отримання Замовником Послуги, згідно Політики конфіденційності.

3.2.2. Виконавець має право отримати за Послуги оплату в розмірах і строки, передбачені в розділі «Послуги» на офіційному сайті Виконавця за адресою: https://iostudio.com.ua/.

3.2.3. Виконавець має право вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору. Договір зі змінами публікується (розміщується) на Сайті.

3.3. Обов’язки Замовника.

3.3.1. Замовник зобов’язаний надати Виконавцю інформацію, в тому числі і персональні дані, необхідні для отримання Замовником Послуги, згідно Політики конфіденційності.

3.3.2. Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця про обставини, які можуть вплинути на отримання Замовником Послуги або виключити її отримання. У разі відсутності такого повідомлення плата за отриману послугу не повертається.

3.3.3. Замовник зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі сплатити за Послугу.

3.3.4. Замовник зобов’язаний неухильно дотримуватися вказівки представників Виконавця в ході отримання Послуги.

3.4. Права Замовника.

3.4.1. Замовник має право на отримання Послуги належної якості.

3.4.2. Замовник має право отримати повну і достовірну інформацію про Послугу на Сайті.

3.4.3. Замовник має право отримати електронний документ, що підтверджує оплат Послуги.

3.4.4. Замовник має право на часткове повернення здійсненого платежу за Послугу (з утриманням суми вартості фактично наданих послуг на момент отримання такого запиту на повернення) у разі зміни технічного завдання, якщо за пропозицією Виконавця Замовник не бажає отримати запропоновану Послугу.

3.4.5. Замовник має право отримати документ, що засвідчує успішний реліз веб-сайту, в разі замовлення відповідної Послуги.

  1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Замовник здійснює замовлення Послуги шляхом здійснення однієї з наступних дій:

– оформлення замовлення на Сайті;

– дзвінок або електронне повідомлення через месенджери VIBER або WHATSAPP по номеру телефону, вказаному на Сайті.

4.2. Виконавець визначає вартість сайту за встановленими тарифами на Сайті.

4.3. Виконавець направляє Замовнику банківські реквізити для оплати Послуги в обумовлений з ним спосіб або надає можливість здійснення безготівкової оплати Послуги на Сайті.

4.4. Замовник здійснює оплату вартості Послуги за цим Договором на умовах повної передоплати.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. У разі порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. У разі невиконання умов цього Договору з вини Виконавця, Виконавець повертає Замовнику вартість Послуги.

5.3. Сторони звільняються від відповідальності, якщо невиконання договору внаслідок дії обставин непереборної сили (військових дій, епідемій, ембарго, громадських заворушень, страйків, стихійних лих, надзвичайних ситуацій, актів органів влади), які безпосередньо роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.

  1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Можливі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами спір передається на вирішення до суду відповідно до чинного законодавства України.

  1. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗАМОВНИКА

7.1. Порядок обробки та захисту персональних даних здійснюється відповідно до Політики конфіденційності, розміщеної на Сайті.

  1. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

8.1. Договір діє з моменту його акцепту Замовником і до моменту закінчення надання Послуги.

8.2. Виконавець гарантує і підтверджує, що на Сайті розміщена поточна редакція тексту цього Договору.